-1,000,000 
21,000,000  20,000,000 
-1,500,000 
25,500,000  24,000,000 
-1,000,000 
28,500,000  27,500,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất