-1,000,000 
21,000,000  20,000,000 

Hiển thị 21–21 trong 21 kết quả