12,990,000 
12,990,000 
12,990,000 
12,990,000 
12,990,000 
16,390,000 
16,390,000 
16,390,000 
16,390,000 
16,390,000 
17,500,000 
17,500,000 
17,500,000 
17,500,000 
17,500,000 
20,800,000 
20,800,000 
20,800,000 
20,800,000 
20,800,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất