-2,000,000 
19,500,000  17,500,000 
-2,500,000 
23,000,000  20,500,000 
-3,000,000 
28,000,000  25,000,000 
-3,000,000 
38,000,000  35,000,000 
36,000,000 
39,900,000 
55,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất